REKLAMAČNÝ PORIADOKTento reklamačný poriadok sa vzťahuje na Tovar zakúpený Kupujúcim prostredníctvom elektronickej Objednávky. Na reklamačné konanie sa použijú ustanovenia zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník; zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov; zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kupujúci je povinný pri prevzatí Tovaru tento si riadne prehliadnuť. Ak Kupujúci zistí, že Tovar má zjavné vady a to najmä ak bol Kupujúcemu dodaný iný Tovar, iné množstvo alebo je Tovar znehodnotený, Kupujúci je povinný takéto vady ihneď reklamovať. Za vady Tovaru pri jeho prevzatí Kupujúcim je zodpovedný Predávajúci. Kupujúci má právo uplatniť si záruku na Tovar len ak vadu zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci. Doba počas ktorej si Kupujúci môže uplatniť právo zo zodpovednosti za vady je 24 mesiacov (ďalej aj len ako „Záručná doba“) a plynie odo dňa prevzatia Tovaru.

Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru, ktoré vzniknú v dôsledku opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej údržby alebo poškodením mechanickým zásahom.

V prípade, že ide o vadu Tovaru, ktorú je možné odstrániť, Kupujúci má právo na jej bezplatné odstránenie. Ak Kupujúci požaduje namiesto odstránenie vady Tovar vymeniť, Predávajúci je povinný mu vyhovieť ak mu tým nevzniknú neprimerané náklady. Ak sa reklamuje vada, ktorú nie je možné odstrániť, Kupujúci má právo na výmenu Tovaru, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od Zmluvy má Kupujúci aj vtedy, ak ide o odstrániteľné vady, ale Tovar nemôže byť riadne užívaný z dôvodu väčšieho počtu vád na Tovare alebo ak bol Tovar reklamovaný pre tú istú vec viackrát. Ak je vada neodstrániteľná no vzhľadom na charakter využitia Tovaru táto vada nebráni riadnemu užívaniu tovaru, Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.

Kupujúci si uplatní reklamáciu písomnou formou a to buď zaslaním reklamácie na elektronickú adresu objednavka@naramoksmenom.eu alebo na adresu NEEZ s. r. o., so sídlom: Lesná 1122/11, 044 14 Čaňa. Spolu s reklamáciou je Kupujúci povinný doručiť aj reklamovaný Tovar a doklad o tom, že tovar bol zakúpený u Predávajúceho (faktúra). Reklamácia musí obsahovať kontaktné údaje Kupujúceho, identifikáciu zakúpeného Tovaru, určenie vady Tovaru a jej stručný popis, požadovanú alternatívu nápravy.

Pri uplatnení reklamácie sa spíše reklamačný protokol s uvedením osoby, ktorá reklamáciu vybavuje. Predávajúci vybaví reklamáciu do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie a v tej istej lehote vyrozumie Kupujúceho o vybavení reklamácie. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.